بهتره از کرم باس>ن استفاده کنیم یا دستگاه باس>ن؟

بهتره از کرم باسن استفاده کنیم یا دستگاه باسن؟ آیا استفاده از دستگاه بزرگ کننده ران و باسن موثراست ؟ عوارض دارد؟ یا نه؟ این آگهی غیر فعال میباشد. این آگهی غیر فعال میباشد. این آگهی غیر فعال میباشد.   دستگاه حجم دهنده باسن روی گروه هاي عضلاني چهار سر ران، همسترینگ (عضله پشت ران)

ادامه نوشته »