بهتره از گرم ران و پا استفاده کنیم یا دستگاه حجم دهنده؟

بهتره از کرم باس تن استفاده کنیم یا دستگاه باس تن؟ آیا استفاده از دستگاه بزرگ کننده ران و باس؟ن موثراست ؟ عوارض دارد؟ یا نه؟ این آگهی غیر فعال میباشد. این آگهی غیر فعال میباشد. این آگهی غیر فعال میباشد.   دستگاه حجم دهنده باسن روی گروه هاي عضلاني چهار سر ران، همسترینگ (عضله

ادامه نوشته »